معرفی

مشخصات فردی

مهتاب خیاط فراهانی

نام - نام خانوادگی : مهتاب   خیاط فراهانی

پست الکترونیکی : M-khayat@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علو م اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

کانون دانش اموختگان اقتصادتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقثصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی بورسیه-ماموربه تحصیل

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374-06-01

مهتاب خیاط فراهانی
مهتاب خیاط فراهانی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
^